Leveringsvoorwaarden

Op alle overeenkomsten door het Opleidingsinstituut DJI en opdrachtgevers betreffende uitvoeringsopdrachten, zijn onderstaande Leveringsvoorwaarden van toepassing.

Artikel 1 - Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen het Opleidingsinstituut DJI en Klant betreffende uitvoeringsopdrachten voor het opleiden van personeel voor een open inschrijving of incompany en andere vormen van opleiden en begeleiden, hierna te noemen diensten.
 2. Door het aanmelden voor een dienst aanvaardt de Klant de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Het Opleidingsinstituut DJI wijst de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant, hoe ook genaamd, van de hand.
 3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend als en voor zover zij schriftelijk zijn bevestigd door het Opleidingsinstituut DJI. Onder schriftelijk worden de algemene voorwaarden verstaan, alsmede iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail of website).
 4. In geval waarin de betreffende aanmelding en algemene voorwaarden niet voorzien, zal het Opleidingsinstituut DJI een regeling treffen naar redelijkheid.

Artikel 2 - Totstandkoming overeenkomst

 1. De overeenkomst voor diensten tussen het Opleidingsinstituut DJI en de Klant komt tot stand door middel van het aanmelden van (één) deelnemer(s) of groep(en) of door middel van een offerte. Aanmelden voor een opleiding vindt plaats via het digitale aanmeldformulier van het Opleidingsinstituut DJI. In het geval van een niet standaard product/dienst doet het Opleidingsinstituut DJI de aanvrager een voorstel middels een offerte.
 2. De overeenkomst komt tot stand wanneer het Opleidingsinstituut DJI de aanmelding/aanvraag voor product/dienst aanvaardt en deze schriftelijk of digitaal heeft bevestigd.

Artikel 3 - Wijziging overeenkomst

 1. Indien voorafgaand aan en/of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor de uitvoering noodzakelijk is om de werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, treden het Opleidingsinstituut DJI en de Klant in overleg en wordt de overeenkomst waar nodig aangepast. Aanpassing van de overeenkomst vindt schriftelijk plaats.
 2. Indien het Opleidingsinstituut DJI en Klant overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Het Opleidingsinstituut DJI zal de Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 4 - Annulering of verplaatsing door de opdrachtgever

 1. De Klant heeft het recht deelname aan of de opdracht voor een opleiding of andere dienst van het Opleidingsinstituut DJI tot vier weken voor aanvang te annuleren of te verplaatsen. Dit dient te allen tijde schriftelijk en ondertekend door de Klant te geschieden.
 2. Bij annulering/verplaatsing korter dan vier weken voor aanvang van de opdracht is de Klant verplicht 100% van het overeengekomen bedrag te vergoeden.
 3. In geval dat de Klant na aanvang de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet verder gaat met wat schriftelijk is overeengekomen, heeft de Klant geen recht op enige terugbetaling.

Artikel 5 - Annulering door het Opleidingsinstituut DJI

 1. Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde dienst naar het oordeel van het Opleidingsinstituut DJI onvoldoende is, is het Opleidingsinstituut DJI vrij om met de Klant overeen te komen dat de uitvoering op een andere opleidingslocatie en/of andere datum zal worden gevolgd. Indien dit niet akkoord is voor de Klant heeft deze het recht om de opleiding kosteloos te annuleren.
 2. Waar mogelijk biedt het Opleidingsinstituut DJI de Klant een alternatief om de dienstverlening zo spoedig mogelijk te starten.

Artikel 6 - Vervanging

 1. De Klant kan opgegeven deelnemer(s) voor een dienst laten vervangen, mits de vervanger tot de doelgroep behoort. Vervanging dient door de Klant voor aanvang schriftelijk en ondertekend kenbaar te worden gemaakt bij het Opleidingsinstituut DJI.

Artikel 7 - Opschorting en ontbinding

 1. Het Opleidingsinstituut DJI is bevoegd de overeenkomst op te schorten/te ontbinden als zich omstandigheden voordoen, die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid niet mogelijk worden geacht.

Artikel 8 - Prijs

 1. De kosten van opleidingen staan vermeld in communicatie-uitingen van het Opleidingsinstituut DJI (voorbeeld serviceportaal, productengids, brochures).
 2. Additionele kosten die voortkomen uit een aanvraag op maat worden doorberekend op basis van de werkelijke kosten.
 3. De prijzen van de opleiding worden per kalenderjaar opnieuw vastgesteld en gecommuniceerd.

Artikel 9 - Betaling

 1. Het Opleidingsinstituut DJI brengt de door de Klant verschuldigde vergoeding in rekening door middel van een factuur in de maand waarin de uitvoering start, tenzij voor diensten een andere financieringsvorm geldt.
 2. De opdrachtgever dient het verschuldigde bedrag uiterlijk 30 dagen na facturering op de door het Opleidingsinstituut DJI aangegeven wijze, zonder opschorting of verrekening wegens (veronderstelde) tekortkoming door het Opleidingsinstituut DJI te voldoen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10 - Auteursrecht

 1. Het auteursrecht op de door het Opleidingsinstituut DJI uitgegeven brochures, projectmateriaal, cursusmateriaal en audiovisueel materiaal berust bij het Opleidingsinstituut DJI, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Opleidingsinstituut DJI mag door de opdrachtgevers geen enkel materiaal worden gebruikt.
 2. Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden, voortkomend uit werkzaamheden van het Opleidingsinstituut DJI, berust uitsluitend bij het Opleidingsinstituut DJI.

Artikel 11 - Vertrouwelijkheid

 1. Het Opleidingsinstituut DJI, haar personeel en/of voor het Opleidingsinstituut DJI werkzame personen en zullen de door de Klant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Het Opleidingsinstituut DJI conformeert zich hierbij aan de geldende privacywetgeving.

Artikel 12 - Persoonsgegevens

 1. De door de cursist/klant verstrekte gegevens worden opgenomen in de geautomatiseerde administratie van het Opleidingsinstituut DJI. Deze gegevens (voornaam, achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, zakelijk e-mailadres, naam en zakelijk e-mailadres leidinggevende, werklocatie, kostenplaats, naam en zakelijk e-mailadres betalingsverantwoordelijke) worden intern verwerkt en gebruikt voor om primair de opleiding uit te kunnen voeren, zoals het kunnen inschrijven, opleidingsinformatie in de digitale leeromgeving, verstrekken van diploma’s, certificaten, bewijs van deelname, facturatie.

 2. Het Opleidingsinstituut DJI kan om de volgende redenen gegevens verstrekken aan:
  a. personen die direct betrokken zijn bij de opleiding/begeleiding zoals docenten en coaches
  b. financiële administratie voor facturatie of belasting van budget waar de opleidingskosten uit betaald worden
  c. de werkgever/leidinggevende met betrekking tot de behaalde opleidingsresulaten

 3. Het privacystatement van DJI is van toepassing.

Artikel 13 - Opleidingspartners

 1. Het Opleidingsinstituut DJI is gerechtigd om een opleiding of gedeelten daarvan door een geselecteerde partner te laten verzorgen, in welk geval de overeenkomst tussen Klant en het Opleidingsinstituut DJI en deze algemene voorwaarden onverkort van toepassing blijven.

Artikel 14 - Aansprakelijkheid

 1. Het Opleidingsinstituut DJI aanvaardt geen aansprakelijkheid ten opzichte van de Klant voor enige schade, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van personen waar het Opleidingsinstituut DJI verantwoordelijk voor is (bijvoorbeeld personen die in dienst zijn van of ingehuurd worden door het Opleidingsinstituut DJI op basis van specifieke expertise voor de uitvoering van een dienst).
 2. Het Opleidingsinstituut DJI is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen van een deelnemer aan een opleiding.
 3. Het Opleidingsinstituut DJI is niet aansprakelijk indien een deelnemer de (veiligheids)instructies niet in acht neemt.

Artikel 15 - Wijziging van de Algemene Voorwaarden

 1. De algemene voorwaarden kunnen door het Opleidingsinstituut DJI worden gewijzigd. Bekendmaking vindt plaats door een persoonlijke kennisgeving of door kennisgeving op de website/intranet/serviceportaal.

Artikel 16 - Geschillenregeling

 1. De overeenkomst wordt beheerst door het Nederlands recht.

 2. Geschillen tussen de Klant en het Opleidingsinstituut DJI over de totstandkoming of de uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door het Opleidingsinstituut DJI te leveren of geleverde diensten kunnen door de Klant aanhangig gemaakt worden door middel van het indienen van een schriftelijke klacht via de klachtenprocedure die is gepubliceerd op de website/intranet.

 3. De klachtencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het geldende reglement. Waar nodig worden Klant en betrokkene van het Opleidingsinstituut DJI hierin gehoord door de commissie. De beslissing van de commissie beurt in de vorm van een bindend advies waarvan partijen schriftelijk op de hoogte worden gesteld.