Summer School: Radicalisering en extremisme

‘Radicalisering en extremisme’ is het thema van de Summer School 2019 die het Opleidingsinstituut DJI organiseert. Dit gebeurt vanuit het OI-onderdeel dat in dit thema is gespecialiseerd: het Rijksopleidingsinstituut tegengaan Radicalisering (ROR).

Radicalisering, extremisme en terrorisme zijn de grootste zorg onder Nederlanders. Dat blijkt uit de reguliere voorjaarsmeting van de Risico- en Crisisbarometer. Extremistische en terroristische groepen en personen bedreigen en ondermijnen onze democratie. Niet alleen wanneer zij geweld plegen, maar ook wanneer zij onverdraagzaamheid en intolerantie of haat prediken en daarmee aanzetten tot radicalisering en extremisme. De bestrijding van terrorisme – uit welke ideologische hoek dan ook - krijgt in Nederland vorm met de zogeheten Integrale aanpak. Deze aanpak bestaat uit vijf pijlers: verwerven, voorkomen, verdedigen, voorbereiden en vervolgen.

Deze Summer School zoomt met een groot aantal gespecialiseerde sprekers in diverse contexten in op dit actuele thema.

Voor wie

Voor DJI-medewerkers. Ook medewerkers van keten- en netwerkpartners worden uitgenodigd.

Idealen op drift; een pedagogische kijk op radicalisering - 9 juli 2019

Onderzoek naar radicalisering is vooral gericht op het opsporen en indammen van veiligheidsrisico's. Het is daarmee vooral juridisch, criminologisch en sociaal-psychologisch van aard. Dat is in het licht van alle politieke ontwikkelingen die zich sinds 2001 hebben voorgedaan heel begrijpelijk. Daarmee is echter niet gezegd dat het ook verstandig is. Onderzoek en theorievorming vanuit een pedagogisch perspectief kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een beter begrip van radicaliseringsprocessen en daardoor ontstaan ook nieuwe aangrijpingspunten voor preventie. Aan de hand van enkele typerende casussen krijg je inzicht in de rol en problemen van opvoeders, hulpverleners en onderwijsgevenden die te maken hebben met jongeren met extreme idealen. Het geeft inzicht in de pedagogische condities voor de ontwikkeling van extreme idealen en biedt aanknopingspunten voor de ontwikkeling van preventieve maatregelen.

Spreker: Stijn Sieckelinck

Stijn Sieckelinck is als onderzoeker en docent verbonden aan de vakgroep Pedagogiek van de Universiteit Utrecht en houdt zich bezig met maatschappelijke opvoedingsvraagstukken die van grote invloed kunnen zijn op het welzijn van kinderen en jongeren. Hij studeerde sociale en wijsgerige pedagogiek aan de KU Leuven en promoveerde aan de VU te Amsterdam met zijn proefschrift ‘Het beste van de jeugd. Een wijsgerig-pedagogisch perspectief op jongeren en hun ideal(ism)en’. Een jaar later verscheen ‘Idealen op drift, een pedagogische visie op radicalisering van jongeren in samenwerking’ met prof. dr. Micha de Winter en prof. dr. Marion van San. Op dit moment is hij in opdracht van de Europese Commissie bezig met een nieuwe studie naar radicalisering onder jeugdigen.

Extreemrechtse en -linkse radicalisering - 18 juli 2019

Links- en rechts-extremisme staan al vele jaren op de agenda van onder andere de AIVD en de NCTV. Het bestrijkt uiteenlopende en steeds wisselende onderwerpen. Thema’s waarbij mensen en groeperingen lijnrecht tegenover elkaar kunnen komen te staan, zijn onder andere de integratie van etnische minderheden, de positie van de islam in de Nederlandse samenleving, Europese integratie, geopolitieke ontwikkelingen en identiteitsvraagstukken. Op deze en andere onderwerpen is de grens tussen activisme en extremisme soms flinterdun. In deze sessie wordt aandacht besteed aan welke links- en rechts-extremistische groeperingen er zijn, hoe mensen hierbij betrokken raken, aan de thema’s waarop deze groeperingen zich profileren, hoe zij georganiseerd zijn, hoe zij werken en wat hun invloed en positie is binnen het huidige politieke klimaat.

Spreker: Willem Wagenaar en Tom van der Ham

Wagenaar is criminoloog en onderzoeker van de Anne Frank Stichting. Vanuit die hoedanigheid doet hij al vele jaren onderzoek naar extreem rechts.

Van der Ham is neuropsycholoog en criminoloog en momenteel adviseur bij Twijnstra Gudde. Hij doet onderzoek naar collectief geweld en links extremisme. Hij is een van de onderzoekers van het WODC onderzoek ‘Links extremisme in beeld’ van juli vorig jaar.

Jihadistische radicalisering - 13 augustus 2019

In deze sessie zoomen we in op de geschiedenis van de immigratie uit moslimlanden, en op de uitdagingen en problemen van de eerste, tweede en derde generatie van deze immigranten. Vervolgens kijken we hoe radicalisering tegen deze achtergrond te plaatsen is, hoe radicalisering eruit ziet, hoe de stadia verlopen, welk gedrag en andere uiterlijke kenmerken hier eventueel bij horen en op de belangrijke vraag wanneer die kenmerken nu echt een teken zijn voor radicalisering en wanneer er gewoon sprake is van cultuur of de uitoefening van iemands geloof.

Spreker: Warda Boutaibi

Boutaibi was werkzaam als casemanager in de jeugdzorg, als raadsonderzoeker bij de Raad voor de Kinderbescherming en momenteel als trainer voor het ROR.

Radicalisering en extremisme binnen detentie - 20 augustus 2019

In deze sessie gaan we in op een aantal beleidsmatige vragen, zoals waarom Nederland alle categorieën terroristen bij elkaar plaatst (ook links- en rechtsterrroristen); op de vraag hoe deze terroristen worden begeleid en hoe we omgaan met de huidige teruggekeerde jihadgangers. Vervolgens nemen we je mee in wat er precies gebeurt op de TA’s en op reguliere leefafdelingen. Hoe kun je beginnende radicalisering/extremisme en/of recrutering signaleren? Wat is de rol van de Aandachtsfunctionaris hierbij en hoe komt een plan van aanpak tot stand? Wat doet de islamitische geestelijke verzorging in de zogenoemde spiegelgesprekken? En hoe kun je herkennen dat iemand daadwerkelijk op het punt staat over te gaan tot extreem gedrag?

Sprekers:

Frank Borst (NIFP), diverse sprekers van TA Vught en De Schie, Imam IGV, Flip Nikijuluw (aandachtsfunctionaris)

Integrale aanpak; samenwerking met keten- en netwerkpartners - 29 augustus 2019

In deze sessie zoomen we met onze keten- en netwerkpartners in op de onderlinge samenwerking m.b.t. deze doelgroep. Welke belemmeringen ervaren de netwerkpartners m.b.t. een goede resocialisatie van geradicaliseerde (ex-)gedetineerden? Welke van deze belemmeringen kunnen we zelf oplossen en hoe? Kan disengagement en deradicalisering al tijdens detentie worden ingezet? Werkt deradicalisering überhaupt? Hoe kunnen we elkaars interventies versterken? Kunnen we dat ook doen gericht op de toekomstige terugkomst van jihadistische uitreizigers? Hoe kan hun detentie zodanig worden ingevuld dat deze ook gericht is op verantwoorde terugkeer in de Nederlandse maatschappij?

Sprekers o.a.:

Maarten Leijenhorst (NIFP/MAR-functionaris); diverse sprekers van TA Vught en De Schie, Kees Verhoeven (teamleider GRIP), Simon Minks en Ferry van Veghel (resp Senior advocaat-generaal Ressortsparket Den Haag en Coördinerend Hoofdofficier TER bij het Landelijk Parket Rotterdam); NCTV; Landelijk Team Dreigingsmanagement Politie; Landelijk Steunpunt Extremisme; Paul Minnen (manager TER Reclassering Nederland); Raad voor de Kinderbescherming; Stijn Sieckelinck, Sander Schelberg (Burgemeester Hengelo); Hatice Durmaz (beleidsadviseur gemeente Den Haag) en Elsje van Dijk (beleidsadviseur gemeente Rotterdam).

Tijd | Locatie

Alle masterclasses vinden plaats van 16.00-20.00 uur in de Kilimanjaro Lodge van het Safari Meeting Centre van Burgers' Zoo te Arnhem.

Aanmelden

Voor een of meer sessies van de Summer School kan per e-mail naar servicepunt@dji.minjus.nl onder vermelding van je naam, functie, organisatieonderdeel en de sessie(s) waaraan je wilt deelnemen. Per sessie is er plaats voor maximaal 100 personen, dus reageer snel en in ieder geval vóór 28 juni 2019.

Kosten

Deelname aan de Summer School is kosteloos.