Winter School: Personen met een licht verstandelijke beperking (LVB)

Het Opleidingsinstituut DJI organiseert een Winter School over Personen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Alle DJI'ers (leidinggevenden en uitvoerende medewerkers) die met deze doelgroep werken, kunnen zich hiervoor aanmelden.

Volgens recent WODC-onderzoek is bij 45% van de justitiabelen sprake van een licht verstandelijke beperking (LVB). Binnen regimes als ISD, EZV en PPC is dit percentage waarschijnlijk zelfs nog hoger. Daarmee heeft DJI een rol heeft in een adequate begeleiding en opvang van mensen met een LVB, zowel intern als extern in samenwerking met de netwerkpartners. De Winter School - aangeboden door het Opleidingsinstituut DJI - zoomt met een groot aantal gespecialiseerde sprekers in diverse contexten in op het thema LVB. Alle bijeenkomsten zijn interactief opgezet.

Aan de orde komen vragen als: Wat is nu eigenlijk een LVB en hoe kun je dit signaleren? Wat is de relatie tussen de LVB, stress en risisogedrag? En wat is de relatie tussen LVB en psychiatrie en verslaving? Wat zijn effectieve interventies in de forensische zorg en de SGLVB-praktijk en hoe kun je die binnen detentie toepassen? Hoe kan risicogericht werken samengaan met werken dat gericht is op het bieden van ondersteuning? Hoe zorgen we dat de overgang van de ene praktijk naar de andere voor mensen met een LVB soepel verloopt?

Voor wie

Alle DJI'ers (leidinggevenden en uitvoerende medewerkers) die met deze doelgroep werken. Ook netwerkpartners worden uitgenodigd.

Wat is LVB en hoe signaleer je het? - 31 januari 2019

Wat zijn de kenmerken van LVB, hoe kun je het herkennen (o.a. dmv de SCIL), hoe kun je inspelen op deze kenmerken en wat weten we op hoofdlijnen over de relatie tussen LVB en criminaliteit? Welke beperkingen ervaren mensen met een LVB in het dagelijks leven en tijdens detentie? Waarom is intelligentie alleen een te beperkte invalshoek als het om LVB gaat? Door met anderen na te denken over dit soort vragen, verbreed je je perspectief op personen met een LVB.
Spreker 1: prof. dr. Xavier Moonen
Xavier Moonen is GZ-psycholoog en orthopedagoog. Hij is werkzaam als beleidsonderzoeker en adviseur bij de Koraal Groep, een organisatie waarbij o.a. twee orthopedagogische behandelcentra LVG en een observatiecentrum voor kinderen met ernstige gedragsproblemen en een verstandelijke beperking aangesloten zijn. Daarnaast is hij Bijzonder Hoogleraar bij de UvA op de Leerstoel Kennisontwikkeling over Jeugdigen en Jongvolwassenen met Licht Verstandelijke Beperkingen en Gedragsproblemen. Tot slot is hij Bijzonder Lector aan de Zuyd Hogeschool te Heerlen inzake de inclusie van mensen met een verstandelijke beperking.
Spreker 2: Cindy van der Heijden
Cindy van der Heijden is Trajectcoördinator bij Humanitas. Op interactieve wijze presenteert zij, met enkele collega’s, hoe Humanitas omgaat met deze doelgroep.

Effect LVB op ontwikkeling naar volwassenheid - 12 februari 2019

Hoe verloopt de ontwikkeling naar volwassenheid bij iemand met een LVB? De meeste mensen met LVB ervaren hinder maar lang niet alle personen met LVB komen in ernstige problemen terecht. Waar ligt dit aan? Hoe ontstaan risico’s op bijkomende problemen en waar moet je ‘nu’ rekening mee houden? Wat is de invloed van stress op het vertonen van risico-gedrag? Hoe kun je daar vanuit jouw professie op inspelen? Je leert hoe je door naar het verleden van iemand met LVB te kijken, zijn actuele gedrag beter kunt begrijpen.
Spreker 1: dr. Annematt Collot d’Escury-Koenigs
Annematt Collot d’Escury is GZ-psycholoog, Kinder- en Jeugdspecialist en als zodanig verbonden aan de UvA, maar werkt ook in de klinische praktijk. Zij houdt zich bezig met de sociaal-emotionele en sociaal-cognitieve ontwikkeling van kinderen en jongeren. Zij won twee keer de prijs voor praktijkgericht onderzoek op het terrein van Licht Verstandelijk Beperkten.
Spreker 2: drs. Charlotte Hornstra
Charlotte Hornstra is gedragswetenschapper en specialist op het gebied van LVB en Jeugdreclassering bij de William Schrikker Stichting. Zij zal enkele praktische tools presenteren op dit gebied, die ook binnen detentie bruikbaar zijn.

LVB en psychiatrie en verslaving - 5 maart 2019

Mensen met een lager IQ, zwakbegaafdheid (ZB) of een licht verstandelijke beperking (LVB) zijn oververtegenwoordigd in de justitiële keten. Maar ook in de GGZ. Ze hebben een hoog risico op het ontwikkelen van psychische stoornissen. Goede diagnostiek en behandeling van psychische stoornissen bij mensen met ZB/LVB vraagt om een vroege herkenning van én het lage IQ én de ZB/LVB en het in kaart brengen van de onderlinge interferentie. Specifiek staan we stil bij traumagerelateerde stoornissen en persoonlijkheidsstoornissen bij mensen met een lager IQ. Naast behandeling is een passende begeleidingsstijl essentieel.
Na deze bijeenkomst weet je op welke stoornissen je alert moet zijn. Je bent beter in staat om psychische symptomen bij mensen met ZB/LVB te herkennen en begrijpt het onderscheid tussen psychische stoornis en gedrag. Je bent bekend met termen als geprotocolleerd maatwerk en weet waar je informatie kunt vinden over de behandeling van psychische stoornissen bij mensen met ZB/LVB.
Sprekers: dr. Jannelien Wieland en drs. Erica Aldenkamp
Jannelien Wieland en Erica Aldenkamp zijn respectievelijk psychiater en GZ-psycholoog bij Poli+, een GGZ-instelling voor mensen met een verstandelijke beperking.
Spreker: Coki Janssen
Coki Janssen is beleidsadviseur bij de SVG Reclassering en gedragstrainer. Zij zal een tool presenteren die gericht is op het herkennen van en in gesprek gaan over middelengebruik bij mensen met een LVB.

LVB binnen detentie; effectieve interventies - 14 maart 2019

Welke interventies zijn effectief in de forensische zorg en de SGLVB-praktijk en welke van die interventies zijn toepasbaar binnen detentie? Hoe zorgen we dat de overgang van de ene praktijk naar de andere voor mensen met een LVB soepel verloopt? Hoe kan risicogericht werken samengaan met werken dat gericht is op het bieden van ondersteuning? Botst dat of zijn de twee complementair? Welke begeleidingsmodellen, handreikingen en overige producten zijn er? Welke kennis is waar opgebouwd en hoe kan die bij elkaar worden gebracht? De sprekers presenteren samen waarbij ze soms polariserend en soms vanuit hetzelfde inzicht de discussie en het gesprek met de zaal aangaan. Ook werk je in groepen ideeën uit.
Sprekers: dr. Peer van der Helm en prof. dr. Robert Didden
Peer van der Helm is psycholoog en Lector aan het Lectoraat Residentiële Jeugdzorg van de Hogeschool Leiden. Dit lectoraat doet specifiek onderzoek naar de invloed van leef- en werkklimaat op de ontwikkelkansen van de doelgroep. Robert Didden Robert is GZ-psycholoog en als bijzonder hoogleraar Verstandelijke beperking, Leren en Gedrag verbonden aan het Behavioural Science Institute en vakgroep Orthopedagogiek van de Radboud Universiteit. Daarnaast is hij werkzaam bij Trajectum, een instelling voor de behandeling en begeleiding van volwassenen met een licht verstandelijke beperking en psychische en gedragsproblemen, al dan niet in een forensisch kader. Hij is tevens associate editor van Research in Developmental Disabilities, Review Journal of Autism and Developmental Disorders en Journal of Developmental and Physical Disabilities en hoofdopleider van de postacademische opleiding SGLVG+ bij de Rino Groep Utrecht.
Spreker: Coki Janssen
Coki Janssen is beleidsadviseur bij de SVG Reclassering en daarnaast gedragstrainer. Zij presenteert samen met collega’s een tool die erop is gericht om samen met de LVB’er hun situatie en risico’s op de verschillende leefgebieden in beeld te brengen.

Tijd | Locatie

Alle bijeenkomsten vinden plaats van 16.00 tot 20.00 uur in de KNVB Campus te Zeist.

Kosten

Deelname aan de Winter School is kosteloos.

Aanmelden

Je kunt je aanmelden voor de Winter School door een e-mail te sturen naar servicepunt@dji.minjus.nl onder vermelding van je naam, functie, organisatieonderdeel en de bijeenkomst(en) waaraan je wilt deelnemen. Per bijeenkomst is er plaats voor maximaal 100 personen. Je kunt je tot 3 weken voor de uitvoeringsdatum aanmelden voor een bijeenkomst. Dat betekent:
Sessie 1: aanmelden voor 10 januari 2019
Sessie 2: aanmelden voor 22 januari 2019
Sessie 3: aanmelden voor 12 februari 2019
Sessie 4: aanmelden voor 21 februari 2019