Componenten trainingen

De trainingen zijn opgebouwd uit de onderstaande vijf componenten en worden per training afgestemd op het niveau. Bij maatwerkopdrachten sluit de inhoud van de componenten aan op de vraag en behoefte van de doelgroep.

Introductie

Deze component biedt een uiteenzetting van het doel van de te volgen training, een kennismaking met de deelnemers en hun beroepsperspectief, praktische afspraken over deelname, opvolging en informatiedeling. De component schetst de professionele context van radicalisering, toegepast op de deelnemers en geeft een beeld van de maatschappelijke en politieke context van radicalisering en de betekenis daarvan voor de eigen beroepspraktijk.

Proces van radicalisering

Niemand wordt als terrorist geboren. Deze component gaat over de mogelijke motieven, beweegredenen en achtergronden die van invloed kunnen zijn op het proces van radicalisering. Welke stappen kunnen mensen doorlopen in hun proces van radicalisering? Op welke wijze kunnen extremistische, terroristische groeperingen mensen beïnvloeden en deel uitmaken van hun organisatie? Ook gaat deze component in op de signalen die kunnen duiden op dit proces van radicalisering en de duiding van die signalen.

Theorie en achtergrondkennis

Deze component behandelt theorie en achtergrondkennis rondom radicalisering en jihadisme, afgestemd op de doelgroep van de training. Aan de orde kunnen komen: radicalisering in Nederland en jihadisme, definities, theoretische afbakening en begrippenkader, historisch perspectief en ideologie van het jihadisme, relevante achtergrondkennis met betrekking tot salafisme en diversiteit in Islamitisch religieus landschap, de rol van internet en de (sociale) media, juridische aspecten, de verhouding tussen privacy en geheimhouding en het delen van risicovolle informatie.

Handelingsperspectief

Wat kunt u zelf doen in het geval dat u radicalisering in uw omgeving signaleert en wie zijn uw relevante partners hierin? Deze component gaat in op uw handelingsperspectieven als er sprake is van mogelijke radicalisering. Welke procedures zijn er in uw organisatie met betrekking tot melden en rapporteren? Hoe kunt u zaken bespreken met collega’s en in uw team, wat zijn opties voor consultatie en nadere informatie? Wanneer en hoe kunt u op een goede manier zelf in gesprek gaan met een mogelijk radicaliserende of geradicaliseerde persoon? Deze component geeft een duidelijk beeld van uw relevante partners, de samenwerkingsverbanden binnen en buiten uw organisatie en de ketenaanpak. Ook de methodieken en stand van zaken met betrekking tot preventie, deradicalisering en bestrijding komen aan de orde, aangevuld met de verhouding daarvan tot uw eigen werkveld.

Houding van de professional

Uw houding als persoon en als professional ten opzichte van radicalisering en jihadisme is van invloed op uw perceptie en op uw handelen. Wat is uw houding en wat is de invloed van uw houding op uw werk? Wat is een passende en effectieve houding? Welke elementen in uw houding kunt u versterken/ontwikkelen om uw handelingsperspectief te vergroten?